Facebook_1Íme a mai napi hasz­nos tanul­ság!
Írtam egy posz­tot, talán lát­tad. (Mel­lé­ke­lem a képét)
Kb 2–3 órá­val később letil­tot­ta a Face­book.
Való­szí­nű­leg a „sovány” szó miatt, amely sze­re­pelt ben­ne, ami­vel gon­do­lom ők úgy értel­mez­ték, hogy kire­kesz­tő vagyok!!!
Ha ren­de­sen elol­vas­ták vol­na, akkor talán meg­ér­tet­ték vol­na, hogy egy űrru­há­ban tök mind­egy milyen vagy de egy biz­tos, sovány­nak nem fogysz lát­sza­ni.
Ezek sze­rint nincs humo­ra a Face­book­nak és nem érte­lem sze­rint olvas, hanam bizo­nyos sza­va­kat fel­vesz egy gép algo­rit­mus, és ha az ben­ne van a szö­ve­ged­ben, mind­egy hogyan, akkor Te már jó nem lehetsz.


Ez elég sajnálatos, de ez van.


Mint lát­já­tok elküld­tem ellen­őr­zés­re, mert ter­mé­sze­te­sen nem értek egyet ezzel.
Van ami­re vissza­je­lez­tek, hogy elné­zést. Ilyen is van.
Az igaz, hogy ami­kor éppen tör­té­nik, akkor nagyon bosszan­tó tud len­ni.


A jobb kéz és a bal kéz diszkrét bája!
Facebook_2

Ja, és az egész humo­ra, hogy azt, ami­be bele­kö­tött fel­ajánl­ja, hogy emel­jem ki pén­zért!!!   
Na ennyit a jobb kéz­ről meg a követ­ke­ze­tes bal­ról!  

 

 

 

 

Facebook_3