Az instagram történetében az egyik legsikeresebb post története.

2019 ápri­li­sá­ban a Föld heté­re készül­ve szü­le­tett meg a nagy mű!
Nem elő­ször csi­nált hason­lót egy kana­dai ruhá­za­ti vál­la­lat. Évek követ­ke­ze­tes épít­ke­zé­se volt ez a 2019-es ültes­sünk egy fát kon­cep­ció.

A koráb­bi évek­ben is min­dig, külö­nös erő­fe­szí­té­se­ket tett a cég annak érde­ké­ben, hogy fel­hív­ja a figyel­met a fon­tos kör­nye­zet­vé­del­mi kér­dé­sek­re.
2018-ban az egy­szer hasz­ná­la­tos műanya­gok okoz­ta károk­ra össz­pon­to­sí­tott, és 2019-ben a tuda­tos faül­te­tés­re  akar­ta irá­nyí­ta­ni a figyel­met.


A „tent­ree” poszt­ja gyor­san vált az Ins­ta­gram tör­té­ne­té­nek egyik leg­ked­vel­tebb poszt­já­vá. Világ­hí­rű mega­sztá­rok, mint Jus­tin Bieber, Cris­ti­a­no Ronal­do és Aria­na Gran­de is elho­má­lyo­sult e mel­lett.

A „Föld-hét” öt nap­ja alatt több mint 15,5 mil­lió láj­kot szer­zett.
Ezzel pár­hu­za­mo­san több mint 400 000 új köve­tőt kapott a cég!

Ez azért elég ütős kam­pány! Gon­do­lom Te is kibé­kül­nél egy hason­ló­val. 😉


Így született meg a nagy "Instagram" mű:

Már janu­ár­ban elkez­dő­dött a ter­ve­zői mun­ka, és 3 hónap fel­ké­szü­lés előz­te meg a kam­pányt.

Közel ötven terv­ből szű­kí­tet­ték le a vég­ső, a leg­jobb pos­tot, amely a 200 %-os növe­ke­dést ered­mé­nye­zett.

Na, ezt szok­tuk leg­több­ször meg­spó­rol­ni. Az ala­pos elő­ké­szí­tést. Nyil­ván egy kis cég, egy magán vál­lal­ko­zás, vagy akár Te vagy én sze­mély­sze­rint nem enged­het­jük ezt meg magunk­nak, de vala­mit azért érde­mes átmen­te­ni ebből az ala­pos és átgon­dolt ter­ve­zés­ből és tesz­te­lés­ből.


Mi az egyik legfontosabb egy Insta postnál?

Az, hogy aki gör­ge­ti a pos­to­kat a mobil­ján, az meg­áll­jon.
Meg­néz­ze, láj­kol­ja azaz szi­vecs­kéz­ze!

És per­sze átmen­jen az olda­lad­ra, mert ugye üzle­ti fió­kok­ról beszé­lünk. Köves­sen, elér­he­tő marad­jon.


Mi kell ahhoz, hogy ilyen hatalmas elérésünk legyen?

 • Kell egy jó cél. Ez meg­volt, hiszen ezzel a faül­te­tés­sel ügye­sen bele­nyúl­tak a tren­di témák­ba.
 • Kell egy ütős kre­a­tív csa­pat. Ez is meg­volt, hiszen raj­ta tar­tot­ták a figyel­mü­ket a nem­zet­kö­zi, érzé­keny tren­de­ken.
 • Kell egy pár  jó gon­do­lat. Ennek sem vol­tak híj­já­val.

Ennek a tervnek tehát minden fontos alkatrésze meg volt.


A nyertes Instagram-post négy kritériuma

 1. Egy­sze­rű­ség:  A szo­ci­á­lis média pos­ta túl­sá­go­san össze­tett, de gyak­ran az egy­sze­rű­ség nyer – nézd meg pél­dá­ul a World Record Egg‑t.
 2. Meg­ál­lí­tá­si tel­je­sít­mény: A szo­ci­á­lis média fel­hasz­ná­lók folya­ma­to­san gör­get­nek, és a hoz­zá­szó­lás­nak meg kell külön­böz­tet­nie a hír­csa­tor­nán lévő egyéb bejegy­zé­se­ket, hogy ösz­tö­nöz­ze az embe­re­ket, hogy áll­ja­nak le, és oda­fi­gyel­je­nek rá. Egy kicsit el kell „lop­ni” az ide­jük­ből, figyel­mük­ből!
 3. Letisz­tult­ság, jól átte­kint­he­tő­ség: A kam­pány rövid ismer­te­té­se a faül­te­tés fon­tos­sá­gá­nak fel­is­me­ré­se volt, és az üze­net­nek magá­ban ben­ne kel­lett len­ni  a poszt­ban. Könnyen, és tisz­tán értel­mez­he­tő­en.
 4. Meg­oszt­ha­tó­ság:  Ahhoz, hogy ez a kam­pány sike­res legyen, a csa­pat tud­ta, hogy a posz­tot úgy kell meg­csi­nál­ni, hogy azt könnyű és érde­mes legyen meg osz­ta­ni más Ins­ta­gram­me­rek­kel, így vala­mi olyan­nak kell len­nie, amit az embe­rek bol­do­gan érez­het­nek magu­ké­nak, és újra meg­oszt­ják bará­ta­ik­kal. Azaz könnyen és sokan tud­nak vele azo­no­sul­ni.

Az aláb­bi­ak­ban lát­hat­juk, hogyan ala­kult ki a vég­ső design, amely több, mint 15 mil­lió meg­te­kin­tést von­zott!

 Szó­val, ilyen egy siker tör­té­net ana­tó­mi­á­ja az Ins­ta­gra­mon.

Most nézzük miért dübörög még mindig ennyire az Insta.

 • Nem csak az a fon­tos, hogy az  Ins­ta­gra­mon van egy cso­mó fel­hasz­ná­ló, hanem hogy a sta­tisz­ti­kák sze­rint a 80% ‑a a fel­hasz­ná­lók­nak követ­nek leg­alább egy vál­lal­ko­zást, már­kát!
 • A 60% ‑a hasz­nál­ja a plat­form­nak azt a tulaj­don­sá­gát, hogy fel­fe­dez­zen ter­mé­ke­ket.
 • És az Ins­ta­gra­mon az egyik leg­ma­ga­sabb az inter­ak­ci­ók ará­nya (2,2%, ez eltör­pül a Face­book 0,22% ).
 • Lát­szik, hogy kb 10x akko­ra az inter­ak­ci­ók szá­ma, mint a Face­boo­kon!

Igen, nyu­god­tan mond­hat­juk, hogy ez az egyik leg­job­ban jöve­del­me­ző csa­tor­na a bőví­té­se, és a már­ka­is­mert­ség meg­szer­zé­sé­re!

Egy dol­got érde­mes hely­re ten­ni a magyar pia­con, még­pe­dig azt, hogy a Te cél­cso­por­tod való­ban ott van‑e az Ins­ta­gra­mon?

Soka­kat elvisz a len­dü­let, a tren­di köve­tő gyűj­tés, de való­já­ban van értel­me?

Tedd fel ezt a kér­dést magad­nak, és min­den­kép­pen nézd meg a vonat­ko­zó sta­tisz­ti­ká­kat, hogy a Te közön­sé­ged vajon ott van‑e?