Mit lehet ezekkel a Jobb Agyféltekés módszerekkel tanulni?

Gya­kor­la­ti­lag min­dent, ami érde­kel ben­nün­ket.
Hasz­nál­ták pél­dá­ul az egész­ség­ügy­ben, szín­mű­vé­sze­ti műhe­lyek­ben, vál­la­la­ti tré­nin­ge­ken, játék­ve­ze­tői kur­zu­so­kon, ingat­lan mar­ke­ting szak­má­ban, fod­rá­szok­nál, fia­tal korú bűnö­zők reha­bi­li­tá­ci­ó­já­ban, sőt még magán nyo­mo­zói terü­le­ten is.
A leg­el­ter­jed­tebb ter­mé­sze­te­sen a művé­sze­ti okta­tás­ban is lett.
Az egyik szá­mom­ra is meg­le­pő terü­let, a vál­la­la­ti tré­nin­gek, ame­lye­ken más­fél napos raj­zo­lás tanu­lás után, akár kémi­ai szak­mai prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ra is hasz­nál­ták.
Továb­bá ügy­fél keze­lés javí­tá­sá­ra, és a vál­la­la­ti struk­tú­ra elem­zé­sé­re, fej­lesz­té­sé­re.

Tehát az Online Mar­ke­tin­get is lehet ezzel a mód­szer­rel tanul­ni.
Itt is van­nak mód­szer­be­li spe­ci­fi­ku­mok, ami­ket meg­ta­ní­tunk az egész napos meg­va­ló­sí­tó nap­ja­in­kon.
Szó­val gya­kor­la­ti­lag min­dent meg lehet ezek­kel a jobb agy­fél­te­kés mód­sze­rek­kel tanul­ni, kivé­ve ami nem érde­kel, az nem műkö­dik.
Azt ezzel a mód­szer­rel sem lehet a fejünk­be ver­ni!

Mire figyelj a Jobb Agyféltekés Tanulás során?
Mi a lényege a Jobb Agyféltekés Módszernek?

1. Elő­ször hatá­rozd meg a tanu­lás cél­ját.
Mit akarsz vele elér­ni?
Miért fon­tos Neked ez?
Csak akkor tanulj vala­mit, ha vala­mi erős és hatá­ro­zott célod van vele.

2. Erő­sen vágy­ni kell a tanu­lás­ra, pon­to­sab­ban az álta­la elér­ni kívánt tudás­ra.
Ne más ked­vé­ért tanulj, hanem az a te iga­zi vágyad legyen.

3. Tanulj klasszi­kus zené­re. Lágy klasszi­kus hang­sze­res zené­re. Pl.: Mozart, Bach, Brahms, Bee­tho­ven.
Lehet, víz­cso­bo­gás, hul­lám­zás, a hát­tér­ben.
Ezzel az a cél, hogy ella­zul­jon a cor­pus cal­lo­sum, azaz a bal és a jobb agy­fél­te­ke között haté­kony legyen a kom­mu­ni­ká­ció.

4. Érde­mes egy tanu­lá­si ter­vet készí­te­ni!
Fel­dol­goz­ni a tar­ta­lom­jegy­zé­ket, a feje­zet címe­ket, beve­ze­tőt, feje­zet végi össze­fog­la­ló­kat.

5. Időn­ként ismé­tel­ni kell.
Bele kell jön­ni a tanu­lás­ba!
Ehhez kell erő­fe­szí­tés is!

6. Kell ösz­tön­zés, és vál­to­za­tos ösz­tön­zés.
Nevez­het­jük eze­ket inkább ins­pi­rá­ci­ós for­rá­sok­nak is. Könyv, folyó­ira­tok, stb.

6 + 1. Fon­tos, a figye­lem idő­zí­té­se.
Kb.: 20 perc egy ilyen peri­ó­dus hasz­nos tar­ta­ma.
Ebből a kuta­tá­sok az első 5 és az utol­só 5 per­cet eme­lik ki, mint a leg­ha­té­ko­nyabb idő­sza­kot.