Barabási Albert László 1Teg­nap este a CEU‑n, egy fan­tasz­ti­kus könyv­be­mu­ta­tón került a magyar közön­ség kezé­be Bara­bá­si Albert-Lász­ló új sikerköny­ve, „A kép­let”.
A közön­ség óri­á­si érdek­lő­dés­sel és lel­ke­se­dés­sel fogad­ta.
Fele­sé­gem a bemu­ta­tó előtt azt kér­dez­te, hogy miért nem a kiadó egy köny­ves­bolt­já­ban tart­ják? Nos, egy­sze­rű a válasz. Nincs Magyar­or­szá­gon egyet­len akko­ra köny­ves­bolt sem, aho­vá az a közel ezer ember befért vol­na, akik kíván­csi­ak vol­tak Bara­bá­si új „siker” köny­vé­re. Ott volt ren­ge­teg barát, isme­rős, kol­lé­ga, tanít­vány és érdek­lő­dő, akik nem csak elol­vas­ni akar­ják az új „siker” köny­vet, hanem hal­la­ni akar­ták a szer­ző sza­va­it, és ter­mé­sze­te­sen sze­mé­lye­sen akar­tak gra­tu­lál­ni a magyar meg­je­le­nés­hez, amely most meg­előz­te az ame­ri­kai bemu­ta­tót.

Bara­bá­si Albert-Lász­ló már koráb­bi, nagyon izgal­mas köte­te­i­vel meg­ala­poz­ta a hír­ne­vét Magyar­or­szá­gon is. Hiszen Ame­ri­ká­ban és nem­zet­kö­zi­leg is, már régen sztár szer­ző.
Koráb­bi köny­vei, a Behá­lóz­va, a Vil­la­ná­sok, és A háló­za­tok tudo­má­nya, önma­guk­ban is izgal­mas írá­sok. A sors külön­le­ges ado­má­nya, hogy Bara­bá­si ren­del­ke­zik a tudó­sok azon rit­ka tulaj­don­sá­gá­val, hogy képes egy­sze­rű­en, köz­ért­he­tő­en és még izgal­ma­san is elma­gya­ráz­ni a leg­bo­nyo­lul­tabb tudo­má­nyos kér­dé­se­ket. Hiszen vall­juk be, azért a háló­za­tok mate­ma­ti­ká­ja, nem egy kávé­há­zi cse­vej témá­ja. Bara­bá­si még­is képes arra, hogy magá­val ragad­ja a hét­köz­na­pi olva­sót, ezen a külön­le­ges úton.

A könyvbemutató önmagában is egy kis show műsor volt!

Barabási-Forgách

Bara­bá­si Albert-Lász­ló – Al Gha­o­ui Hes­na – For­gách And­rás

A műsort, Al Gha­o­ui Hes­na ripor­ter, kül­po­li­ti­kai újság­író, a Magyar Tele­ví­zió mun­ka­tár­sa vezet­te. Az est kiemelt ven­dé­ge ter­mé­sze­te­sen Bara­bá­si Albert-Lász­ló volt, de más ven­dé­ge­ket is hív­tak, akik­kel magá­ról a siker­ről, az oda veze­tő útról, és a saját tapasz­ta­la­ta­ik­ról beszél­get­tek.
Így pél­dá­ul ott volt For­gách And­rás sike­res író, dra­ma­turg, aki­nek a köny­ve szin­te berob­bant a nem­zet­kö­zi könyv szak­má­ban a lon­do­ni könyv vásá­ron, és most jelen­nek meg sor­ra a könyv angol, fran­cia, német for­dí­tá­sai. Nem ez volt éle­te első köte­te, de ez volt az első, ami egy kirob­ba­nó nem­zet­kö­zi sikert hozott. És a szer­ző pon­to­san tud­ja, hogy ehhez egy pro­fi, kiadói és mene­dzse­ri könyv-szak­mai háló­zat is kel­lett, amely magas­ba röpí­tet­te ezt a köny­vet a nem­zet­kö­zi pia­con.

A követ­ke­ző ven­dég egy ame­ri­kai író­nő volt, aki­nek a máso­dik köny­ve lett best­sel­ler. Pame­la Druc­ker­man ame­ri­kai újság­író­ként került Párizs­ba, és ott lett anyu­ka. Itt szem­be­sült azzal a ténnyel, hogy a gye­rek­ne­ve­lés­ről a fran­ci­ák­nak egé­szen más elkép­ze­lé­se­ik van­nak, mint őne­ki. Meg akar­ta érte­ni ezt a más kul­tu­rá­lis köze­get, és így szü­le­tett a „Nem harap a spe­nót” című köte­te, amely a NewYork Times best­sel­le­re lett!

Majd, a magyar művé­sze­ti auk­ci­ós piac egyik nép­sze­rű, és szak­má­já­ban is sike­res árve­rés veze­tő­je, szak­író,  Wink­ler Nóra kapott szót, aki a sze­mé­lyes barát­ság mel­lett, ami Bara­bá­si­hoz fűzi, az auk­ci­ós pia­cok érték meg­ha­tá­ro­zá­sa­i­ról, és siker­re­cept­je­i­ről beszélt. Mi szá­mít siker­nek és hogyan befo­lyá­sol­ja az ára­kat egy művész nép­sze­rű­sé­ge, a kiál­lí­tá­so­kon és szak­mai fóru­mo­kon való meg­je­le­né­se, mitől vál­nak a művek „siker”-essé?  A műtár­gyak pia­cán is elen­ged­he­tet­len a szak­mai háló­zat kor­rekt műkö­dé­se, de ezen az auk­ci­ós pia­con„ egy kicsit más­ként műkö­dik a siker, bár az ala­pok, és aho­gyan oda el lehet jut­ni, az töké­le­te­sen meg­fe­lel Bara­bá­si kuta­tá­sa­i­nak!

Barabási-Hesna-Paja

Bara­bá­si Albert Lász­ló – Al Gha­o­ui Hes­na – Palya Bea

Zárás­ként pedig, Palya Bea éne­kes, dal­szö­veg­író siker recept­je követ­ke­zett. Meg­tud­tuk, hogy ő hogyan épí­tet­te fel a kar­ri­er­jét. Mit kel­lett meg­ta­nul­nia, milyen buk­ta­tó­kat élt meg és miben kel­lett vál­toz­nia ahhoz, hogy most elmond­has­sa magá­ról: sike­res. Ter­mé­sze­te­sen, a végén a közön­sé­get meg­aján­dé­koz­ta egy cso­dá­la­tos dal­lal is.

A magyar­or­szá­gi Bara­bá­si „Siker” könyv­be­mu­ta­tó önma­gá­ban is, egy igen kre­a­tív, közel két órás show volt. Arra, hogy ez szán­dé­kos, és ter­ve­zett mar­ke­ting meg­ol­dás volt, a beszél­ge­tés során a szer­ző is fel­hív­ta a figyel­mün­ket. Elmond­ta, hogy ma már egy könyv beve­ze­té­sé­nél nem elég elkül­de­ni egy pél­dányt 300 újság­író­nak, és fel­ad­ni pár hir­de­tést.

Ha tény­leg el akar vala­ki jut­ni a közön­ség­hez, akkor nagyon kre­a­tí­van kell hoz­zá­áll­ni a mar­ke­ting­hez, meg kell talál­ni a meg­fe­le­lő szak­em­be­re­ket, akár nem­zet­kö­zi szin­ten is, és töb­bet, sok­kal töb­bet, és más dol­go­kat is kell ten­ni a siker érde­ké­ben!
Ő pél­dá­ul,  ennek a könyv­nek az ame­ri­kai meg­je­le­né­sét olyan tuda­to­san szer­vez­te meg, hogy a koráb­bi köny­vei kiadá­sá­val fog­lal­ko­zó New York‑i ügy­nö­két is lecse­rél­te egy másik ügy­nök­re. Olyan­ra, aki pont abban jó, ami ennek a könyv­nek a cél­kö­zön­ség eléré­sé­hez kell.
És bizony, ennek a meg­szer­ve­zé­sé­ben, már fel­hasz­nál­ta a könyv­ben leírt siker tör­vé­nye­ket, ame­lye­ket több éves kuta­tó­mun­ká­val és a háló­za­tok tudo­má­nyá­nak segít­sé­gé­vel sike­rült meg­ha­tá­roz­nia.
Ha csak ennyit hal­lot­tunk vol­na a SIKER eléré­sé­nek a külön­bö­ző útja­i­ról, amely­ben még­is van­nak közös tör­vény­sze­rű­sé­gek, már akkor is egy gaz­dag este lett vol­na, de itt van a könyv a kezünk­ben!!!
Az első képen jól lát­szik a hatal­mas sár­ga táb­la, amely­re a követ­ke­ző volt fel­ír­va:

Mielőtt lehe­tő­sé­günk nyílt vol­na a nagy mennyi­sé­gű ada­tok elem­zé­sé­re, azt fel­té­te­lez­tük, hogy a sze­ren­cse, a lel­ki­is­me­re­tes mun­ka vagy a tehet­ség vala­mi­lyen mági­kus, isme­ret­len ará­nyú keve­ré­ke a kulcs a siker­hez… Ma már tisz­tá­ban vagyok vele, hogy a tel­je­sít­mény, noha tagad­ha­tat­la­nul fon­tos, csak egy vál­to­zó a sok közül a siker kép­let­ben. Az egyéb vál­to­zók, ame­lye­ket a követ­ke­ző feje­ze­tek­ben tárunk fel, ugyan­olyan nél­kü­löz­he­tet­le­nek.” 

Ez a kieme­lés egyéb­ként „A KÉPLET könyv fül­szö­ve­ge is, amely kel­lő­en izgal­mas és fel­csi­gá­zó ahhoz, hogy azon­nal olvas­ni akard!

Barabási-Golovics-Szuhár

Bara­bá­si Albert Lász­ló – Szuh­ár Csil­la – Golo­vics Lajos és a fej­re állí­tott könyv

Mi arra vál­lal­ko­zunk most, a JobbATOM szer­kesz­tői és okta­tói, hogy lépés­ről-lépés­re bemu­tat­juk a köny­vet és a siker egye­te­mes tör­vé­nye­it. Meg­néz­zük, hogyan hasz­nál­ha­tók e tör­vé­nyek a jobb agy­fél­te­kés online mar­ke­ting­ben?
Ezt a szel­le­mi kalan­dot az teszi külö­nö­sen érde­kes­sé, hogy pont egy éve jelent meg a mi Online MLM Siker­kép­let köny­vünk, amit már nagyon sokan meg­ren­del­te­tek és olvas­ta­tok is. Ami­ben szin­tén egy mate­ma­ti­kai kép­let segít­sé­gé­vel magya­ráz­zuk el, hogy mi kell ahhoz, hogy ebben a külön­le­ges, olyan sokak által gyű­lölt, és leg­alább olyan sokak által sze­re­tett MLM-ben, és ami­re talán első­ként hasz­nál­ták az üzle­ti, érté­ke­sí­té­si pia­con   „háló­zat” (net­wor­king) kife­je­zést, hogyan lehetsz sike­res.
Nekünk „csak” több évti­zed­nyi, a min­den­na­pok­ban meg­élt MLM és vál­lal­ko­zói tapasz­ta­la­tunk van.
Bara­bá­si­nak azon­ban van kuta­tó­köz­pont­ja, mun­ka­tár­sai, hatal­mas nem­zet­kö­zi adat­bá­zi­sai, elké­pesz­tő mennyi­sé­gű kuta­tá­si anya­ga, pro­to­koll­ja azok fel­dol­go­zá­sá­ra, és szak­mai fel­ké­szült­sé­ge, hogy a követ­kez­te­té­se­ket levon­ja. Nagy lel­ke­sen vágunk a könyv olva­sá­sá­ba, és az abban leír­tak fel­dol­go­zá­sá­ba.
Meg­oszt­juk majd veled a követ­kez­te­té­se­in­ket, a szá­munk­ra fon­tos gon­do­la­to­kat, de akkor jársz a leg­job­ban, ha meg­ve­szed a köny­vet, elol­va­sod és levo­nod a saját követ­kez­te­té­se­i­det! Hiszen a saját éle­ted, a saját sike­re­id kul­csa a te kezed­ben van!