Miért érdemes a JobbAtom rendszerben tanulni?

Mi az előnyöd, ha ezt választod?

Ezek a módszertani különbségek:

A hagyo­má­nyos okta­tást és tan­fo­lya­mo­kat min­den­ki isme­ri, pró­bál­ta.

Mennyi­ben más ez a jobb agy­fél­te­kés mód­szer?

 1. Kis­cso­por­tos közös mun­ka az alap­ja. (8–15 fő max)
 2. Nem szá­mít a korod, és az sem baj, ha nem az anya­tej­jel szív­tad magad­ba a bite­ket.
 3. Nem csak egy elő­adó elmond­ja az okos­sá­go­kat, azután mehetsz haza küz­de­ni, hanem Te magad is csi­ná­lod a saját gépe­den, lépés­ről lépés­re az összes fon­tos meg­ol­dást.
 4. Sen­ki nem megy úgy haza, hogy ne len­ne kész vala­mi fon­tos és hasz­nos dolog a web­si­té­jé­ből, soci­al media háló­já­ból.
 5. 20 per­ces tanu­lá­si egy­sé­gek van­nak
 6. Az ele­jén és a végén össze­han­go­ló gya­kor­la­tok van­nak.

Ezek a racionális tények:

5+1 modul = 6 Modul (rész­le­te­sen len­tebb kifejt­jük a modu­lo­kat)

Ez össze­sen 6 x 19.900= 119.400

Ma egy kor­sze­rű web­site kiala­kí­tá­sa kb. 150–250 ezer között van a pia­con. Sem­mi ext­ra, csak a kor­sze­rű ala­pok.
Hasz­nál­ni még nem tud­ja sen­ki, és tar­ta­lom­mal sincs fel­tölt­ve!

Amennyi­ben a JobbAtom tan­fo­lya­mot vég­zi el vala­ki, akkor lesz 119 ezer­ből egy kor­sze­rű­en fel­épí­tett web­site és kap hoz­zá 6x8 óra, azaz 48 óra plusz kép­zést, arra, hogyan hasz­nál­ja.

Mire elvég­zi a tan­fo­lya­mot tud­ni fog­ja mind­azt, ami­től működ­ni fog a web­site-je.


Mi lesz a kezében?

 • Lesz egy alap­ve­tő designe
 • Lesz indu­lás­ra néhány blog bejegy­zé­se
 • Lesz, land­ing page
 • Lesz sales olda­la
 • Lesz bemu­tat­ko­zó videó
 • Lesz ASZF
 • Lesz Adat­vé­del­mi sza­bály­za­ta
 • Lesz hír­le­vél rend­sze­re
 • Tud­ni fog­ja, hogyan műkö­dik az érték­lép­cső­je
 • Lesz egy érté­ke­sí­té­si töl­csé­re
 • Tud­ni fog­ja, hogyan írjon jó és ütős szö­ve­ge­ket
 • Ki lesz ala­kít­va az alap­ve­tő soci­al háló­ja
 • Ismer­ni fog­ja a Face­boo­kot, a Google+-t a Youtube‑t, Pin­ter­es­tet
 • Tud­ni fog­ja kinek mit és hogyan hir­des­sen

Bőveb­ben itt olvas­hatsz róla: