A 7 titkos Jobb Agyféltekés Online Marketing Sikerzóna

A 7 tit­kos, Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting Siker­zó­na 3. pont­ja, az érté­ke­sí­té­si töl­csé­red (sales fun­nel). Itt dől el, kere­sel-e pénzt az üzle­ted­ben vagy sem, és ha igen, mennyit! Itt veze­ted végig az érdek­lő­dő­i­det az érték lép­cső­dön. Lesz aki az ele­jén kiszáll, és csak érdek­lő­dő marad, és lesz­nek remél­he­tő­en sokan, akik pedig vásá­rol­ni is fog­nak és egy­re komo­lyabb ter­mé­ke­ket vagy szol­gál­ta­tá­so­kat vesz­nek igény­be. Ennek a folya­mat­nak meg van­nak a lépé­sei. Ennek az első lép­cső­fo­kát fog­juk most bemu­tat­ni.

A mai témánk is nagyon érde­kes­re sike­rült, már csak azért is, mert ennek az isme­re­te nél­kül, esé­lyed sincs az online mar­ke­ting­ben komoly pénz­ke­re­set­re!

Social Media hálód

(Ha lema­rad­tál az elol­va­sá­sá­ról, kat­tints erre a cím­re és fel­tét­le­nül olvasd el, mielőtt tovább­mész!)

Ma, „A 7 tit­kos Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting Siker­zó­nák­nak” a követ­ke­ző 6 részé­ből, egy újab­bat fogok meg­mu­tat­ni:

 1. A piac­te­red, cél­kö­zön­sé­ged (pipa, ezt már tudod…..) 
 2. Soci­al Media hálód (pipa, ezt már tudod…..) 
 3. Sales Fun­ne­led (érté­ke­sí­té­si csa­tor­nád) szer­ke­ze­te, lép­csői
 4. A mági­kus vonz­ere­jű szö­veg­írá­sod
 5. Auto­ma­ti­zált hír­le­vél rend­sze­red, edu­ká­ci­ós folya­ma­tod
 6. A haté­kony Face­book hir­de­té­se­id
 7. Jobb Agy­fél­te­kés vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ci­ód

3. Sales Funnel-ed /értékesítési csatornád, a hajód recepciója/ szerkezete, lépcsői

Nagy­já­ból 10 éve annak, hogy a magyar online mar­ke­ting pia­con az akko­ri guruk, elkezd­tek beszél­ni az érték pira­mis­ról, és érté­ke­sí­té­si töl­csér­ről.

Volt köz­tük egy fia­tal­em­ber, aki Auszt­rá­li­á­ból jött haza, és egy nagyon szem­lé­le­tes pél­dá­val illuszt­rál­ta a mon­dan­dó­ját.

Tel­je­sen új vál­lal­ko­zói szem­lé­le­tet hozott haza magá­val, és mi, akik akko­ri­ban indul­tunk az online pia­con, ittuk a sza­va­it, mint a szi­vacs!

Egy vöd­röt raj­zolt a táb­lá­ra, amely­be mered a vizet (orga­ni­ku­san /kis shutt­le buszok/, és hir­de­tés­sel /nagy kirán­du­ló buszok/ töl­töd bele az érdek­lő­dő­ket) és az olda­lán és az alján csu­rog­nak ki belő­le a „Vevők”. Vala­hogy így:

Ez egy nagyon kez­det­le­ges érté­ke­sí­té­si töl­csér. Ma már csak mosoly­gunk raj­ta.

Akkor még a Goog­le hir­de­té­sek vol­tak a mérv­adók. Face­book még alig volt Magyar­or­szá­gon, bár a vilá­gon már 320 mil­lió fel­hasz­ná­ló­ja volt 10 évvel ezelőtt is. Ma több, mint 3 mil­li­árd van!

Abban az idő­ben egy érdek­lő­dőt, ma már nevet­sé­ges­nek tar­tott össze­gért, 16 forin­tért lehe­tett meg­sze­rez­ni Goog­le hir­de­tés­sel.

Nyil­ván, azóta a világ nagyot vál­to­zott, ezt Te is látod. Az érté­ke­sí­té­si töl­csér /a hajód azon folyo­só része, ahol útvo­nal­jel­ző táb­lács­kák­kal, nyi­lak­kal pont­ról pont­ra irá­nyít­va jut­ta­tod el az uta­sa­i­dat abba a fedél­köz­be, ahol meg­vá­sá­rol­hat­ják a hajó­don szál­lí­tott árut, élvez­he­tik a szolgáltatásaidat/ is nagyot vál­to­zott, sok­kal kifi­no­mul­tabb lett, de a „lyu­kas vödör” alap­el­vei ma is érvé­nye­sek!

Ma már azt is tudjuk, hogy egy jól felépített értékesítési tölcsér, a 7 online marketing sikerzóna egyike, sőt, az egyik legfontosabb eleme!

Itt egy mai érté­ke­sí­té­si töl­csér első pár lépé­se. Ez kb. azt a részt fedi le, ami a fen­ti vödör fel­ső része. Nagy­já­ból az első lyu­kig!

Azt hiszem, a két kép magá­ért beszél.

Ma már komoly tapasz­ta­la­tok­kal ren­del­ke­zünk. Tud­juk, milyen lead mag­net­tel (csa­li termék..értsd jól!!) lehet fel­irat­koz­tat­ni vala­kit.

Jónak, hasz­nos­nak, érté­kes­nek kell len­nie!

Ma már tud­juk azt is, hogy a hír­le­vél­re, ha csak azt kínál­juk, és sem­mit nem adunk mel­lé, a kutya sem irat­ko­zik fel. Még a szó­tól is sok embert kiráz a hideg.

Ma aján­dé­kot kell adni!

Még­pe­dig érdek­fe­szí­tőt, hasz­no­sat, érté­ke­set!

A második képen a mai, legkorszerűbb értékesítési tölcsér szisztémát láthatod:

 1. Meg­jön az érdek­lő­dőd a hajód­ra és azon­nal elké­ri az aján­dé­kát. Azzal, hogy elkér­te az aján­dé­kát, fel­jo­go­sí­tott téged arra, hogy kom­mu­ni­kálj vele és meg­mu­tasd a hajód töb­bi aján­la­tát is.
 2. Úgy­hogy innen­től kezd­ve leve­lez­ni fogsz az uta­sod­dal (hír­le­ve­lek for­má­já­ban). A leve­le­id tar­tal­mát úgy kell fel­épí­te­ned, hogy az uta­sod egy idő után azt érez­ze, hogy neki fel­tét­le­nül szük­sé­ge van arra, amit aján­lasz (edu­ká­ci­ós folya­mat).
  Per­sze ezen a hajó­szin­ten még az olcsó kabi­nok van­nak, és az olcsó aján­la­tok. Itt még arra gyúrsz, hogy ezek az uta­sok egy szint­tel fel­jebb köl­töz­ze­nek, és érdek­lőd­je­nek az azon a szin­ten kap­ha­tó ter­mé­ke­id iránt. Már­pe­dig a puc­co­sabb kabin­ba, az olcsóbb ter­mék meg­vá­sár­lá­sa az aján­ló levél (Belé­pő termék/bizalom és hite­les­ség fel­épí­té­se a cél + a hir­de­té­si költ­ség meg­té­rü­lé­se).
 3. Előbb-utóbb kivá­lasz­tód­nak azok az uta­sa­id, akik meg­kí­ván­ják a fel­sőbb szin­ten lévő kabi­no­kat. Velük már más­kép­pen leve­le­zel. Miért? Mert ők azok, akik­nek sze­ret­néd elad­ni majd a luxus­ka­bi­nok­hoz járó áru­i­dat, szol­gál­ta­tá­sa­i­dat (Itt kép­ző­dik már a pro­fi­tod!)

Hogy, hogyan csi­náld ezt meg a gya­kor­lat­ban, arra hol­nap lesz egy egye­di és külön­le­ges aján­la­tom.

Ezek tehát a 3. Siker­zó­na első lépé­sei.

Hol­nap A műkö­dő Online MLM Szisz­té­ma Alap­ja­i­ról fogok neked beszél­ni. Vagy­is még marad­tak olyan siker­zó­nák, amik­ről nem írtam neked sem­mit. De ne aggódj, hogy mi lesz a mara­dék 4 Siker­zó­ná­val. Erre hol­nap, a cikk végén fogok egy izgal­mas dol­got mon­da­ni.

Már csak egyet kell alud­nod hoz­zá!

 1. A mági­kus vonz­ere­jű szö­veg­írá­sod
 2. Auto­ma­ti­zált hír­le­vél rend­sze­red, edu­ká­ci­ós folya­ma­tod
 3. A haté­kony Face­book hir­de­té­se­id
 4. Jobb Agy­fél­te­kés vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ci­ód (képek, vide­ók)

Jó sze­let kívá­nunk neked!