Sokunknak meglepetést okozott az új WordPress frissítés!

Meg­je­lent egy tel­je­sen új szer­kesz­tői felü­let, amely gyö­ke­re­sen más módon műkö­dik, mint amit évti­ze­dek alatt meg­szok­tunk a jó öreg Word nyom­do­ka­in halad­va.

Ez a felü­let sok­kal inkább hason­lít a Face­book Jegy­zet-ben hasz­nált elő­re ugró menü mód­szer­re, de alap­ve­tő­en azt a blok­kos épít­ke­zést hasz­nál­ja, ame­lyet a leg diva­to­sabb, és per­sze leg fris­sebb szem­lé­le­tű DIVI, és AWADA is hasz­nál.

Kicsit szo­kat­lan azok­nak, akik a Word emlő­in nevel­ked­tek és évek, netán évti­ze­dek óta azt hasz­nál­ják, de nem lehe­tet­len meg­szok­ni az új mód­szert és az új felü­le­tet.


Aki javít­ha­tat­la­nul ragasz­ko­dik a régi, jól bevált WP szer­kesz­té­si mód­szer­hez az ter­mé­sze­te­sen kicse­lez­he­ti a Word­Presst. (Bár hosszabb távon sze­rin­tem értel­met­len.)

Rövid távon mi szól elle­ne:

 • Szo­kat­lan
 • Elég nagy vál­tás a koráb­bi­ak­hoz képest
 • Való­szí­nű­leg az ele­jén még kifor­rat­lan, bár töké­le­te­sen műkö­dik most is.
 • Kis erő­fe­szí­tést kíván az új szer­kesz­tői mód­szer meg­ta­nu­lá­sa

Mi szól mel­let­te:

 • A WP fris­sí­tés min­dig hasz­nos, és a mi érde­künk!
 • Érde­mes hasz­nál­ni azo­kat a mód­sze­re­ket, ame­lyek ma a világ­ban tren­dik, mert nem csak a divat szü­li őket, hanem egy új, jobb logi­ka men­tén szer­ve­ződ­nek.
 • Sok­kal ember­ba­rá­tab­bak, azaz fel­hasz­ná­ló­ba­rá­tok
 • Sok­kal több lehe­tő­sé­get biz­to­sí­ta­nak a des­ige-ban, meg­je­le­nés­ben. Egy­sze­rű­en szebb, kor­sze­rűbb a meg­je­le­né­se.
 • Amennyi­ben meg­szo­kod, más prog­ra­mok­ban is ezzel a blok­kos szer­kez­té­si mód­szer­rel talál­ko­zol, tehát könnyebb lesz kezel­ni ezt is, és azt is.

  Itt egy 10 per­ces videó arról, hogy  hogyan néz ki ez az újdon­ság, és mire figyelj.
  Azt is meg­mu­ta­tom, hogyan tudod egy­elő­re „NEM” hasz­nál­ni a Word­Press új szer­kesz­tő­jét.


Persze, lehet visszafelé is tekintgetni.

WordPress-EditorVan több prog­ram, ame­lyek arra szü­let­tek, hogy ne kell­jen hasz­nál­ni az új felü­le­tet!

Itt a képen is lát­szik, hogy mil­li­ós szám­ban kap­csol­ták be őket, csak ne kell­jen az új felü­le­tet meg­ta­nul­ni.

Biz­tos vagyok ben­ne, hogy ez csak idő­le­ges meg­ol­dás, de az biz­tos, hogy sok mil­li­ó­an hala­dé­kot nyer­tek!

A Clas­sic Edi­tor ‑ban dönt­hetsz a régi és az új felü­let hasz­ná­la­tá­ról egy átkap­cso­lás­sal, és van egy másik, a Dis­ab­le Guten­berg amely tel­je­sen kikap­csol­ja ezt az új szer­kesz­tő modult.

Te dön­té­sed!