Online marketing tudás, napi pár percben, MLM-ben dolgozóknak, MOST INGYENESEN!

Mi, ebben tudunk MOST neked segí­te­ni!

7 részes ingye­nes live adás soro­za­tot készí­tünk, hogy meg­könnyít­sük a mun­kád.
Amennyi­ben eddig nem tud­tad, nem értet­ted, nem csi­nál­tad, most napi pár perc­ben lépés­ről-lépés­re meg­is­mer­he­ted az online mar­ke­ting alap­ja­it.
Csak ülj le a szá­mí­tó­gé­ped­hez, lap­to­pod­hoz, tab­le­ted­hez, vagy a tele­fo­no­don indítsd el az adást, és tanuld meg, hogyan tudsz ott­hon­ról, pro­fi módon épít­kez­ni!

Itt tudsz csat­la­koz­ni az első ese­mény­hez már­ci­us 20-án 18 óra­kor. Kat­tints ide!

online MLM

Ebben a 7 részes Face­book Live soro­zat­ban azt fog­juk meg­mu­tat­ni, hogyan csi­náld jól és haté­ko­nyan a mun­kád.  Online mar­ke­tin­ges rend­szer nél­kül, csak tele­sze­me­te­led az inter­ne­tet, amennyi­ben ész nél­kül kül­döz­ge­ted az üze­ne­te­i­det. Ha ezt csi­ná­lod, nem külön­bö­zöl sok­ban azok­tól, akik hívo­gat­ják a bará­ta­i­kat, isme­rő­se­i­ket és az agyuk­ra men­nek az aján­la­ta­ik­kal.

Az online MLM 3.0 már nem itt tart!

Tehát hasz­náld tuda­to­san, és oko­san az online mar­ke­ting esz­köz­tá­rát. Építs auto­ma­ta rend­sze­re­ket, hogy akkor is dol­goz­zon helyet­ted, ami­kor te alszol, vagy kávéz­gatsz, vagy újsá­got olva­sol.

Ebben a soro­zat­ban meg­mu­tat­juk, hogy a hagyo­má­nyos MLM lépé­se­ket hogyan tudod lecse­rél­ni online mar­ke­ting esz­kö­zök­re.

  • Nem spam­elsz
  • Nem sze­me­te­led tele a netet
  • Nem kül­döz­getsz feles­le­ges aján­la­to­kat
  • Nem amor­ti­zá­lod le a bará­ti körö­det
  • Költ­ség haté­ko­nyan dol­go­zol
  • Mind­ezt ott­hon­ról!

Itt egy kis matek példa a jól tervezett online marketinges MLM-hez:

Elgon­dol­koz­tál már azon, hogy ha len­ne 10.000 ember, aki lesi min­den sza­va­dat, aki­nek csak 1%-a vásá­rol­na havon­ta nálad vala­mit, akkor mek­ko­ra bevé­tel­re ten­nél szert?
És elgon­dol­koz­tál már azon, hogy mi len­ne, ha mind­ezt ott­hon­ról, a nap­pa­lid kana­pé­já­ról tud­nád meg­csi­nál­ni?

Ha még nem gon­dol­koz­tál el raj­ta, akkor kér­lek, most tedd meg:
Nézd meg melyik a leg­ol­csóbb és melyik a leg­drá­gább ter­mé­ked, ami­hez kere­sed a vásár­ló­i­dat.
Nézd meg mek­ko­ra juta­lé­kot kap­nál álta­luk a céged­től.
És most mind­ket­tőt szo­rozd be 100-al.
Az átlag MLM sta­tisz­ti­kák sze­rint 100 meg­szó­lí­tott ember­ből 10%, azaz 10 vásár­lód, vagy tagod lesz. 10.000-nek 1.000 a 10%-a.
Akkor most az előb­bi juta­lé­ko­kat 1.000-el szo­rozd be.
Elé­ge­dett len­nél?

Nos, ennyit képes ter­mel­ni neked egy pro­fi módon fel­épí­tett, és pro­fi módon hasz­nált online mar­ke­ting rend­szer.