A bal és jobb agy­fél­te­ke fel­ada­ta a tanu­lás­ban:
A bal fél­te­ke a raci­o­ná­lis, elem­ző, humor­ta­lan.
Ott megy vég­be az írás, olva­sás szá­mo­lás.
A bal fél­te­ke mond­ja, hogy kép­te­len vagy rá.
Ha meg­kér­dez­néd a bal feled hogyan jegyezz meg dol­go­kat azt mon­da­ná:
Ismé­teld, ismé­teld, ismé­teld.
És való­ban meg­jegy­zi, de csak rövid táv­ra érte­lem nél­kül.
Mert ez csak egy aprócs­ka elő­szo­ba, ahol heten fér­nek el. Ha meg­telt a helyi­ség, az új kiszo­rít­ja a már bent lévőt. Hacsak nem tet­ted át a nagy­szo­bá­ba. A hosszú távú memó­ri­á­ba.
A jobb fél­te­ké­ben van­nak az érzel­mek, játé­kos­ság, humor, intu­í­ció.
Lát­ja a szí­ne­ket, for­má­kat, képe­ket.
A meg­ér­tés köz­pont­ja.
Össze­épí­ti a része­ket egésszé. Opti­mis­ta.
Ha meg­kér­dez­néd job­bik feled, mondd mit tegyek, hogy emlé­kezz, azt mon­da­ná:
Adj képe­ket és én össze­kap­cso­lom érte­lem­mé.
Vég­te­len a táro­ló­ka­pa­ci­tá­som.
Örök­re el tudom helyez­ni.