Azt ígér­tem ma egy nagyon izgal­mas gon­do­lat sort osz­tok meg a 40%-os sza­bály­ról.

Ez egy túl­élő siker sza­bály.
A FORBES ‑ban jelent meg magya­rul egy angol cikk össze­fog­la­ló­ja és kiegé­szí­té­se magyar tapasz­ta­la­tok­kal.
Pár hónap­ja volt egy nagy nagy online vál­lal­ko­zói elő­adás soro­zat Bárt­fai Balázs szer­ve­zé­sé­ben, és ott is ez volt az egyik kiemel­ke­dő tanul­ság, hogy a vál­la­ko­zó az prob­lé­má­kat old meg. Minél töb­bet és minél gyor­sab­ban, annál jobb a „vál­lal­ko­zói szak­má­ban”. No de jöj­jön most a 40%-os sza­bály!
———————————————————————————
👉Van­nak embe­rek, aki­ket nem lehet meg­ál­lí­ta­ni, szin­te min­den­nel meg­bír­kóz­nak. Mi külön­böz­te­ti meg őket mások­tól?

A magyar üzlet­em­ber port­rék egyik elma­rad­ha­tat­lan for­du­la­ta a “nagy mun­ka­bí­rá­sú” (mi is éltünk már vele nem egy­szer). Nem­csak az üzlet­em­be­rek, álta­lá­ban a sike­res embe­rek között tény­leg van­nak olya­nok, akik rend­kí­vül sokat bír­nak, és olyan tel­je­sít­mény­re is képe­sek, ami­ről azt gon­dol­nánk, hogy lehe­tet­len. Miköz­ben a siker recept­jét szá­mos remek üzle­ti könyv kere­si, keve­sen teszik fel a kér­dést, hogy vajon mi külön­böz­te­ti meg eze­ket az embe­re­ket mások­tól? Chris Myers – üzle­ti köny­vek szer­ző­je és star­tup­per – sze­rint ezt a különb­sé­get hív­hat­juk sok­fé­le­kép­pen (kitar­tás, szí­vós­ság), de ami a leg­in­kább leír­ja, az a “40 szá­za­lé­kos sza­bály”.
Mint a Forbes.com-on meg­je­lent cik­ké­ben Myers magá­ról írja, soká­ig az ún. 40 szá­za­lé­kos sza­bály sze­rint élt, de ezt csak akkor ismer­te fel, ami­kor elol­vas­ta Jes­se Itz­ler Living With A SEAL című köny­vét. Itz­ler meg­kért egy ame­ri­kai elit­kom­man­dóst (a Navy SEAL egyik kato­ná­ját), hogy éljen vele és a csa­lád­já­val együtt egy hóna­pig, és tanít­sa meg nekik, hogy tud­nak men­tá­li­san erő­sek marad­ni. Az embe­ri elme cso­dá­la­tos talál­mány, ami­kor a szer­ve­zet­nek az agy meg­álljt paran­csol, vagy­is ami­kor úgy érez­zük, nem bír­juk tovább, elké­szül­tünk az erőnk­kel, való­já­ban a tar­ta­lé­ka­ink 40%-át hasz­nál­tuk csak fel. Ez a sza­bály az, amit rög­tön meg­ta­ní­ta­nak a kom­man­dó­sok­nak a SEAL-nél – és amit Itz­ler is meg­ta­nult az első napon a kato­ná­tól.

👉Az agy hihe­tet­len tel­je­sít­mé­nyek­re öszö­tö­nöz, de vissza is fog­ja a szer­ve­ze­tet, ha veszélyt ész­lel. Amit a 40 szá­za­lé­kos sza­bály tanít az az, hogy ami­kor úgy érez­zük nincs tovább, még akkor is ren­ge­teg tar­ta­lé­kunk van. Vagy­is nem szá­mít mennyi­re érez­zük magun­kat kime­rült­nek (vagy mennyi­re tűnik lehe­tet­len­nek a hely­ze­tünk), akkor is képe­sek vagyunk tovább lép­ni: fel­hasz­nál­ni a rej­tett tar­ta­lé­ko­kat, ami­vel min­den­ki – és nem­csak a kivé­te­les­nek tűnő embe­rek – ren­del­kez­nek.

Myers apja ugyan nem volt kato­na, de civil­ként nagyon hason­ló volt a gon­dol­ko­dá­sa, mint amit a Navy SEAL köte­lé­ké­be belé­pő kom­man­dó­sok­nak taní­ta­nak. Min­dig azt mon­do­gat­ta fiá­nak, hogy “Min­den, ami bár­ki más­nak túl kemény, nekünk nagy­sze­rű lehe­tő­ség”. Lénye­gé­ben azt jelen­ti, hogy

a képes­ség, ahogy meg­bír­kó­zunk a kihí­vá­sa­ink­kal, a nehéz­sé­ge­ink­kel, való­já­ban nem a sze­mé­lyes képes­sé­ge­ink­től, hanem leg­in­kább a gon­dol­ko­dás­mó­dunk­tól függ.

És ez tulaj­don­képp nem más, mint a 40 szá­za­lé­kos sza­bály. Annak a fel­is­me­ré­se, hogy min­dig képe­sek vagyunk egy lépés­sel tovább lép­ni. Myers abban nőtt fel, hogy neki min­den­ki más­nál kemé­nyeb­ben kell dol­goz­nia és ezt meg is tud­ja ten­ni. A gon­dol­ko­dás­mód­ja alap­ve­tő­en befo­lyá­sol­ta azt, ahogy a prob­lé­mák­hoz vagy a kihí­vá­sok­hoz viszo­nyult (“meg tudom és meg kell olda­nom”).
Meg­le­het, a magyar kör­nye­zet­ben ez “nagyon ame­ri­kai” hoz­zá­ál­lás, de a 40 szá­za­lé­kos sza­bály min­den­ki­re áll. Ráadá­sul Myers sze­rint az ame­ri­ka­i­ak­nak is az eszük­be kel­le­ne vés­ni­ük, mert az Y‑generáció tel­je­sen más­hogy viszo­nyul a prob­lé­mák­hoz, mint a hábo­rút meg­élt, idő­sebb gene­rá­ci­ók.

👉Mit tanul­hat­nak ebből a vál­lal­ko­zók?
==========================
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……
“A siker az, ami­kor egyik hibát a másik után követ­jük el töret­len lel­ke­se­dés­sel” – mond­ta Win­ston Chur­chill. Myers sze­rint nincs ennél vilá­go­sabb defi­ní­ci­ó­ja a vál­lal­ko­zói lét­nek (ent­rep­re­ne­urs­hip). A siker nem attól függ, hogy oko­sabb vagy kemé­nyebb vagy, mint mások, hanem hogy nem adod fel. Vál­lal­ko­zó­ként Myers több­ször szem­be­sült kudarc­cal, maga írja, hogy össze­szed­nie is nehéz len­ne, hány ígé­re­tes üzlet esett kút­ba, hány ter­mé­ke volt hibás vagy rossz, vagy hány­szor futott ki a pén­zé­ből. “Állan­dó­an kihí­vá­sok és aka­dá­lyok kerül­tek elém, de egy dol­got sosem tet­tem: nem adtam fel.” Mint mond­ja, mikor nehéz hely­zet­be került min­dig egy dolog­ra emlé­kez­tet­te magát, hogy túl­len­dül­jön a nehéz­sé­ge­ken:

még az út felé­nél sem tart.

Amit Myers meg­ta­nult vál­lal­ko­zó­ként az az, hogy elkép­zel­ni sem tud­juk, mire képes az embe­ri elme.

👉“A leg­na­gyobb gond a tár­sa­dal­munk­kal, és főleg velünk, akik 1980 után szü­let­tünk (Y‑generáció), hogy belénk ivó­dott, hogy a nehéz­sé­gek elől inkább elfu­tunk. A fáj­da­lom és a szen­ve­dés olyan dol­gok, amit min­den­képp igyek­szünk elke­rül­ni, ha vala­mi nehéz, egy­sze­rű­en meg­fu­ta­mo­dunk” – írja önkri­ti­ku­san saját gene­rá­ci­ó­já­ról. Myers sze­rint épp az elől mene­kül­nek a fia­ta­lok, ami a siker­hez elen­ged­he­tet­len, és nem­csak az üzle­ti, hanem a magán­élet­ben is. “Ha vala­ki nem tud­ja elfo­gad­ni, hogy az élet része a fáj­da­lom, tud­tán kívül lemond a való­di érté­kek­ről is.”

👉Myers sze­rint mind­annyi­unk­nak meg kel­le­ne pró­bál­nunk a 40 szá­za­lé­kos sza­bályt magun­ké­vá ten­ni – az üzle­ti élet­ben és úgy álta­lá­ban is. “Mélyebb­re kell ásnunk magunk­ban, hogy messzebb­re jus­sunk, mint vala­ha is gon­dol­tuk vol­na. Csak így leszünk képe­sek kudar­cot kudarc­ra hal­moz­ni a lel­ke­se­dés elvesz­té­se nél­kül” – írja. Ez lehet a siker “tit­kos recept­je”, és ami­lyen egy­sze­rű, olyan bru­tá­li­san nehéz elsa­já­tí­ta­ni.
==============================================
👉Lehet, hogy ez most kicsit hosszú­ra sike­re­dett, de remé­lem meg­ér­te.

Itt talá­lod az ere­de­ti írást:

https://www.forbes.com/sites/chrismyers/2017/10/06/the-40-rule-the-simple-secret-to-success/#6f2515835cdd