Igen, egy kicsit össze­csap­tak a fejünk felett a hul­lá­mok.

Nem kom­mu­ni­kál­tuk, elné­zést kérünk.

Úgy gon­dol­tuk, hogy kezel­ni tud­juk a dol­go­kat, de ma már lát­juk, hogy nem sike­rült. Ezért úgy gon­dol­tuk, csi­ná­lunk egy kis össze­fog­la­lót, mi tör­tént az elmúlt 3 hónap­ban. Nekünk ugyan össze­foly­tak a napok olyan sűrű volt, de nyil­ván ebből nem sok ment felé­tek.

Tehát az elma­radt emai­lek­re és néhány meg­ígért vál­to­zás­ra itt a magya­rá­zat:

2018.

A 2018-as évet úgy kezd­tük, hogy a JobbATOM-ot átál­lí­tot­tuk szin­te tel­je­sen online-ra.

Ez már régi terv volt, de las­sab­ban halad­tunk, mint sze­ret­tünk vol­na.

Egy dolog miatt nem bán­tuk ezt a las­sabb tem­pót, mert köz­ben volt 5 nagy­sze­rű cso­port, akik végig­men­tek a 6 online mar­ke­ting modu­lon a sze­mé­lyes segít­sé­günk­kel és nagyon sokat tanul­tunk mi is belő­le, hol akad­nak el néhá­nyan, mit cso­por­to­sít­sunk át a tudás­anya­gok­ban.
Köz­ben meg­is­mer­tünk egy cso­mó tün­dé­ri embert, akik közül sokan mára már önál­ló online guruk és épí­tik a saját üzle­tü­ket!

 

Az onláj­no­sí­tás okán már­ci­us­ban bezár­tuk a budai Bokor utcai iro­dát.
Iga­zá­ból már hóna­pok óta nem akar­tunk új sze­mé­lyes tan­fo­lya­mot indí­ta­ni.

Vég­re május első nap­ja­i­tól elin­dul a tel­jes online kép­zés.

Nem kell kimoz­dul­nod ott­hon­ról, min­den­hez meg­ka­pod a hoz­zá­fé­rést ott­hon­ról!

Nincs uta­zás, nincs par­ko­lás, nincs feles­le­ge­sen elvesz­te­ge­tett idő!

Te dik­tá­lod a tem­pót magad­nak!

 Tehát a jó hír min­den­ki­nek, hogy a tudás meg­szer­zé­sé­nek egyet­len mér­cé­je és idő­be­ni kor­lát­ja egye­dül Te magad leszel.

Mi min­dent a ren­del­ke­zé­sed­re bocsá­tunk.

Amennyi­ben érde­kel, itt talá­lod a tema­ti­ká­ját és az ára­kat is. (Kat­tints ide!)


 

KÖNYVEK

 

Az online köny­ve­ket, ame­lye­ket Kará­csony­ra kihoz­tunk, egy kicsit átala­kí­tot­tuk.

Külön promo­tál­juk az Online MLM Siker­kép­le­tet és a 7 siker­zó­nát.

Az Online MLM Siker­kép­le­tet már lát­ha­tod az olda­lun­kon, az oldal­só sáv­ban. (Amennyi­ben már Kará­csony­kor meg­vet­ted, akkor most ne vedd meg, mert Neked ingyen küld­jük a meg­újult 1.2‑es vál­to­za­tot!)

 

A köny­vek jónak talál­tat­tak, és idő­köz­ben egy angol kiadó meg­vá­sá­rol­ta a jogo­kat és ragasz­ko­dik hoz­zá, hogy a továb­bi­ak­ban Magyar­or­szá­gon is szer­zői álné­ven jelen­je­nek meg, úgy aho­gyan az angol és az ame­ri­kai pia­con is fog.

Amennyi­ben Te meg­vet­ted mind­két köte­tet koráb­ban, ter­mé­sze­te­sen Neked elküld­jük a fris­sí­tett vál­to­za­tok aján­dék­ba.
Így lát­ni fogod az új cím­la­pot is, és ha ezek­nek az új promo­já­val, hir­de­té­sé­vel talál­ko­zol, már tudod, hogy ez meg­van, csak még a koráb­bi magyar vál­to­zat van a kezed­ben.

Az első kötet már kész, az már fent van az olda­lun­kon a jobb olda­li sáv­ban lehet ren­del­ni.

Most, a napok­ban indul a Face­book kam­pá­nya.

A   „A 7 jobb agy­fél­te­kés online MLM Siker­zó­na”  még készül. Kis türel­met kérünk, de az első vál­to­zat az ott van nálad, amennyi­ben a magyar vál­to­za­tot meg­vet­ted Kará­csony­kor, tehát a lénye­gét isme­red. Mini­má­lis vál­to­zás vár­ha­tó. Azt is el fog­juk kül­de­ni aján­dék­ba azok­nak, akik már meg­vet­ték koráb­ban!


KLUB

Az olda­lun­kon való­ban nem sok újdon­ság volt lát­ha­tó az elmúlt hóna­pok­ban, bár meg­csi­nál­tunk egy KLUB-ot, ahol ren­ge­teg hasz­nos online mar­ke­ting tudás­anyag van fent már­is és folya­ma­to­san bővül.
Itt éred el: https://jobbatom.hu/klub/

 

 

 

 

 

 


GDPR - EU-s Adatvédelem

Köz­ben meg­csi­nál­tunk egy Adat­vé­del­mi oldalt is, mert május 25-től köte­le­ző lesz az Euró­pai Unió jog­sza­bá­lya­i­nak meg­fe­lel­ni és ez bizony min­den kis­vál­lal­ko­zást, hagyo­má­nyo­sat és onli­net, és min­den MLM-st is érint, aki vevő­ket gyűjt, név­lis­tát ír, vagy hír­le­ve­le­ket küld.

Ennek itt van az elér­he­tő­sé­ge:

http://hu.gdpreg.info/

 

A Face­boo­kon ebben a témá­ban min­den hét­köz­nap nap tar­tunk 1 per­ces bemu­ta­tó­kat Live Vide­ók­ban 19 óra­kor. Ha van ked­ved, akkor gye­re fel és nézd meg. Itt van ennek is az elér­he­tő­sé­ge: 

https://www.facebook.com/gdpreg/


Való­szí­nű­leg most már látod miért csap­tak össze a fejünk felett a hul­lá­mok. Ez per­sze nem ment attól, hogy amit meg­ígé­rünk azt illik betar­ta­ni.

Szó­val a hír­le­ve­le­ket is foly­tat­juk és küld­jük a továb­bi hasz­nos anya­go­kat is.

Meg­ér­té­se­det és türel­me­det kér­jük.

Szó­val nem lát­szott kife­lé, de a hát­tér­ben óri­á­si mun­ka folyik.

Köszön­jük, hogy velünk vol­tál és kitar­tot­tál mel­let­tünk!