Miért annyira fontos a videós kommunikáció?

 

Nos az embe­rek ebben a mai inter­ne­tes, tele­ví­zi­ós kor­ban meg­szok­ták, hogy min­den mozog, min­den alap­ve­tő­en képi kom­mu­ni­ká­ci­ó­val megy át. Egy­re keve­seb­ben olvas­nak.

Nagy nyom­ta­tott újsá­gok is meg­szűn­nek, min­den átke­rül online-ra. A világ leg­na­gyobb befek­te­tő­je War­ren Buf­fett az elmúlt évek­ben kiszállt a leg­na­gyobb hagyo­má­nyos újsá­gok rész­vé­nye­i­ből.

Aki nem lesz online is elér­he­tő, az ebben a „gyors kul­tú­rá­ban” nem marad élet­ben.

Ez egy szomorú tény.

Az egy­re fia­ta­labb gene­rá­ci­ók ele­ve ebbe az inter­ne­tes, videó-klip­pes világ­ban szo­ci­a­li­zá­lód­nak és amit nem kap­nak meg gyor­san és könnyen emészt­he­tő­en az gya­kor­la­ti­lag nincs is szá­muk­ra.

Már az én fia­tal korom­ban is, pedig az már igen­csak messze van, bizony átla­poz­tam az Egri csil­la­gok első köte­té­nek a lap­ja­it, mert las­sú volt. Hiá­ba volt köte­le­ző olvas­mány. A máso­dik kötet az már döfi, az tele volt izgal­mas kaland­dal.

Akkor még nem léte­zett a TV-ben hét­főn­ként adás, és a leg­több készü­lék feke­te-fehér volt. Én is a szom­széd­ban lát­tam az első tv adá­so­kat, mert nekik már volt tele­ví­zi­ó­juk. Kami­o­nos volt a papa, az menő szak­ma volt akko­ri­ban! Kül­föld­re is mehe­tett, nem úgy, mint mások.

Úri helye­ken lehe­tett olyan celo­fánt kap­ni, ami szín­át­me­ne­tes volt és azt tet­ték a tv elé, hogy olyan legyen, mint­ha szí­nes len­ne. Ma már eze­ket egy­sze­rű­en el sem hiszik a fia­ta­lok, pedig így volt. Ma ezen a hely­ze­ten har­sá­nyan nevet­né­nek egy stand up comedy-ben.

Akkor volt időnk meg­vár­ni egy pos­tai leve­let, nem ám e‑mailt azon­nal, vagy Mes­sen­ger vagy Viber üze­ne­tet azon­nal a mobi­lunk­ra.

Ha nagyon sür­gős volt vala­mi, akkor táv­irat ment a pos­tán át. Az oda­ért sze­ren­csés eset­ben fél nap alatt, de leg­ké­sőbb más­nap. Ma már a fia­ta­lok azt sem tud­ják, mi az a táv­irat.

1nap - 1hét

 

Abban az idő­ben még a veze­té­kes tele­fon is kivált­ság volt.

Miért hozom ezt a sok régi dol­got elő?

Nos az az idő érze­tünk okán.

40–50 évvel ezelőtt még napok­ban, hetek­ben gon­dol­koz­tunk.

30 éve, ami­kor az első mobi­lok meg­jöt­tek, még min­den­ki „bun­ko­fon­nak” hív­ta a tás­ka mére­tű szer­ken­tyű­ket. Pedig elké­pesz­tő­en fel­gyor­sí­tot­ták már azok is az éle­tün­ket és a gaz­da­ság pör­gé­sét.

Azután pár évre rá jöt­tek a mai mobi­lok ősei, amik már elfér­tek egy tenyér­ben, de messze nem vol­tak még oko­sak. Kis helyes NOKIA‑k.

Órák – maximum fél nap

 

Az idő fel­gyor­sult ismét, már órák­ban gon­dol­koz­tunk.

Pár évre rá meg­jött az inter­net és nem­so­ká­ra beköl­tö­zött a tele­fo­nok­ba. Még csak szö­ve­ge­sen, de már lehe­tet e‑mailt kül­de­ni.

Percek

Megint farag­tunk az idő érze­tünk­ből.

Azután vagy 15 éve bekö­szön­tött az iga­zi okos tele­fo­nok vilá­ga. Eze­ken már iga­zi gyors inter­net is van, vide­ók van­nak min­den, ami szem száj inge­re.

10 – 20 másodperc

 

2015–16-ra úgy fel­gyor­sul­tunk, hogy  már másod­per­cek­ben mér­tük az érté­ke­sí­té­si és kom­mu­ni­ká­ci­ós reak­ci­ó­kat. Úgy, hogy aki nem volt inter­ne­ten az már nem is szá­mít ember­nek, és aki nem tud meg­fog­ni egy érté­ke­sí­té­si vide­ó­val 12 másod­perc alatt érdek­lő­dő­ket, az kiesik a piac­ról.

3 – 5 másodperc

 

2020-ban elju­tot­tunk oda, hogy ezek a másod­per­cek is jócs­kán meg­fe­le­ződ­tek! Azaz, ha egy érté­ke­sí­té­si videó üze­net­ben – és ezt az érté­ke­sí­tést, most értsd nagyon tágan – nem tudunk vala­kit meg­fog­ni az első 3–5 másod­perc­ben, akkor vesz­tet­tünk!

Ez a másod­perc, a 40 éves kor­osz­tály­tól lefe­lé szé­pen csök­ken!

Tehát, ha a te cél­cso­por­tod ez a kor­osz­tály, azaz ő velük akarsz kom­mu­ni­kál­ni, akkor olyan vide­ó­kat kell csi­nál­nod, amely meg­fe­lel ezek­nek a köve­tel­mé­nyek­nek!

Az online vásár­lók 86% vásá­rolt, miu­tán látott egy érté­ke­sí­té­si vide­ót.”

Az a kér­dés, hogy a te vide­ód után vásá­rol, vagy más vide­ó­ja után!

Ki csi­nál ütő­sebb és haté­ko­nyabb videó kom­mu­ni­ká­ci­ót.