A mes­te­sé­ges intel­li­gen­cia utol­ér­te a tar­ta­lom fej­lesz­tést, a blog írást is. A Com­pu­ter­World augusz­tus­ban köz­zé­tet­te, hogy olyan blog pos­tot írt egy mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia szoft­ver, amely­ről min­den­ki azt hit­te való­di, ember által alko­tott írás.

Ez eddig egy érde­kes­ség, egy friss újdon­ság a tech­ni­ka vilá­gá­ból, de ha job­ban bele­gon­dolsz, a kér­dés az, hogy a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia, azaz a szoft­ve­rek mennyi­re, és mikor­ra ren­de­zik át a valós mun­ka vilá­gát?

Vajon, a Te munkád vírus álló, vagy téged is térdre kényszerít ez az új helyzet?
Tudsz‑e otthonról online dolgozni?

Azt lát­juk, hogy a vírus hely­zet pil­la­na­tok alatt térd­re kény­sze­rí­tet­te a világ gaz­da­sá­gát. Mun­ka­he­lyek szűn­tek meg, ala­kul­tak át se perc alatt. Hiá­ba vagyunk túl az első hul­lá­mon, a világ már nem ugyan az, mint 5 hónap­pal ezelőtt!

Csak gon­dolj arra, hogy több, mint 40 %-a a mun­ka­he­lyek­nek kiszer­vez­he­tő volt ott­hon­ra!

Amit a mun­ka­adók eddig kegy­ként osz­to­gat­tak egy-egy meg­bíz­ha­tó mun­ka­tár­suk­nak, eset­leg kis­ma­mák­nak, az egy pil­la­nat alatt ter­mé­sze­tes lett, és amit csak lehe­tett home offi­ce-ba kel­lett kül­de­ni, ha nem akar­tak bezár­ni!
Mi ennek a követ­kez­mé­nye?

 • Kide­rült, hogy sok min­den töké­le­te­sen műkö­dik ott­hon­ról online.
 • Ter­me­lé­keny, haté­kony a mun­ka­vég­zés így is.
 • Ellen­őriz­he­tő.
 • Nem kell a mun­kák nagy részé­hez annyi iro­da.
 • Nem kell annyi taka­rí­tó.
 • Nem kell annyi iro­dát bérel­ni.
 • Nem kell annyi iro­da­ház.
 • Nem kell annyi üze­mel­te­tő, biz­ton­sá­gi ember, stb.
 • Nem kell annyit épí­te­ni. Meg­zak­kan­hat az épí­tő ipar!
 • Nem kell annyit utaz­ni a dol­go­zók­nak.  Tisz­tább lesz a kör­nye­zet!

Szó­val, ha végig gon­do­lod, akkor kide­rül, hogy gyö­ke­re­sen átren­de­zi a cégek éle­tét, és a tel­jes gaz­da­ság szer­ke­ze­tét ez a vírus hely­zet. Van aki­nek pozi­tív, de lesz­nek sokan, akik­nek bizony nega­tív lesz a vég­ered­mény. Lesz aki ott­hon­ról is jól tud online dol­goz­ni, lesz aki­nek meg­szű­nik a mun­ka­he­lye!

Nézzük azonban a hírt és a mesterséhges intelligenciát!

Egy egye­te­mis­ta, Liam Porr, az Ope­nAT GPT‑3 szö­veg­ge­ne­rá­to­rát hasz­nál­ta az írá­sok meg­al­ko­tá­sá­hoz, és szö­ve­gei olyan jól sike­rül­tek, hogy szá­mos  fel­irat­ko­zót sze­rez­tek a Uni­ver­sity of Cali­for­nia hall­ga­tó­já­nak.

Porr az MIT Tech­no­logy Review­nak azt nyi­lat­koz­ta, hogy a ter­me­lé­keny­ség­ről és az önse­gí­tés­ről íra­tott cik­ke­ket a gene­rá­tor­ral, mivel úgy gon­dol­ta, hogy ez komoly kihí­vás elé állít­ja a szö­veg­ge­ne­rá­ló rend­szert.

A leg­na­gyobb tet­szést kivál­tó írás, amely júli­us­ban jelent meg a Hac­ker New­son, a haté­kony mun­ká­hoz adott jóta­ná­cso­kat, és töb­bek között ez állt ben­ne:
„Úgy érzed, nem vagy elég ter­me­lé­keny? Lehet, hogy túl sokat agyalsz – hagyd abba!””

A mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia által írt cikk több, mint 200 pozi­tív sza­va­za­tot szer­zett magá­nak és 71-en hoz­zá is szól­tak!

A leg­több olva­só­ban fel sem merült, hogy itt bizony egy mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­á­val áll­nak szem­ben és nem pedig egy valós sze­mély írja a jóta­ná­cso­kat!

A cikk­ből azt is meg­tud­hat­juk, hogy „Az Ope­nAI által kifej­lesz­tett GPT‑3 júli­us­ban vált hoz­zá­fér­he­tő magán béta­ver­zió for­má­já­ban néhány fej­lesz­tő szá­má­ra. Ez nap­ja­ink egyik leg­erő­tel­je­sebb szö­veg­ge­ne­rá­ló esz­kö­ze, és sok­faj­ta stí­lus­ban képes szö­ve­ge­ket elő­ál­lí­ta­ni.
Az Ope­nAI azt ter­ve­zi, hogy még idén elő­fi­zet­he­tő­vé teszi a fel­hő ala­pú AI meg­ol­dást.”.

Tehát, aki egy kicsit is jára­tos ezek­ben a fej­lesz­té­sek­ben és van elég pén­ze az elő­fi­ze­tés­re, az bizony nagyon komoly előny­re tehet szert, akár a kre­a­tív írás­ban is!
Ez egy nagyobb erő­for­rá­sok­kal ren­del­ke­ző cég ese­té­ben olyan humán erő átren­de­zést gene­rál­hat, amit még leg­me­ré­szebb álma­ink­ban sem gon­dol­tunk pár évvel ezelőtt!
Nem lesz szük­ség iga­zán kre­a­tív írók­ra, mert a szoft­ve­rek min­dent elvé­gez­nek helyet­tünk, és még könnye­dén le is tud­ják tesz­tel­ni, saját írá­sa­ik haté­kony­sá­gát. Azon­nal javí­ta­nak, kor­ri­gál­nak, és azt a ver­zi­ót dob­ják iga­zán nagy töme­gek elé, amely a leg­ha­té­ko­nyab­ban műkö­dik a cél­cso­port­juk­ban.

Ma eze­ket ügy­nök­sé­gek hada vég­zi komoly pén­zért!
Lehet, hogy egy részük­re nem lesz szük­ség? 

Már ma is van­nak olyan szoft­ve­rek, ame­lyek akár a kisebb vagy, köze­pes vál­lal­ko­zá­sok, ügy­nök­sé­gek szá­má­ra is könnye­dén elér­he­tők, és a hir­de­té­se­i­ket tesz­te­lik auto­ma­ti­ku­san. Magyar­or­szá­gon is működ­nek már leg­alább két éve!

Akár több száz vál­to­zat­ból szű­rik ki, melyik tel­je­sít a leg­job­ban. Melyik a leg­jobb cím­sor, melyik a leg­ha­té­ko­nyabb szö­veg. Gon­dolj csak az AdEs­pres­so­ra.

Mostantól az újságcikkek, blog postok, gyakorlatilag minden szöveges tartalom is pillanatok alatt előállítható, tesztelhető és optimalizálható lett!

Gon­dolj csak bele, milyen haté­kony­ság­gal lehet így ter­mé­ke­ket, szol­gál­ta­tá­so­kat érté­ke­sí­te­ni!

Vagy abba, hogy válasz­tá­sok alkal­má­val egy-egy poli­ti­kai kam­pány milyen elké­pesz­tő haté­kony­ság­gal tud eljut­ni a válasz­tók­hoz! És ez jelen pil­la­nat­ban még tel­je­sen legá­lis, hiszen olyan új, hogy még sem­mi féle tör­vé­nyi kont­roll nem sza­bá­lyoz­za.
Mond­juk itt van novem­ber­ben az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás, és bedob­ja a repub­li­ká­nus jelölt és a demok­ra­ta jelölt is ezt a mód­szert.

Nagyon dur­va ered­mé­nyek jöhet­nek ki, hiszen azon múlik a dolog, hogy kinek van jobb szö­veg gene­rá­ló mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia szoft­ve­re!

A PR csa­pa­tok, mind­két olda­lon, már a let­sztelt, kimért, opti­ma­li­zált szö­ve­ge­ket kap­ja meg, mit kell mon­da­ni az elnök jelölt­nek, mit kell hir­det­ni, ami­re a sza­va­zók ugra­nak!

Bele­gon­dol­ni is félel­me­tes, hogy gya­kor­la­ti­lag akár két mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia szoft­ver dönt­he­ti el az elnök­vá­lasz­tást, bár­hol a vilá­gon! Akár ugyan az a szoft­ver, csak két prog­ra­mo­zó csa­pat­tal mögöt­te!
Elké­pesz­tő hely­zet!
Sze­gény Orwell forog a sír­já­ban!

Kreativitás - jobb agyfélteke - mesterséges intelligencia

Itt, a jobb agy­fél­te­kés kre­a­ti­vi­tást messze­me­nő­en hasz­ná­ló és kiak­ná­zó olda­lun­kon van egy érde­kes írás, amely évek­kel ezelőtt író­dott és pont arról szólt már akkor, hogy Miért a jobb agy­fél­te­ke fog ural­kod­ni a jövő­ben!  (Kat­tints ide, ha el aka­rod olvas­ni! )
Ebben az írás­ban kitér­tünk arra, hogy milyen mun­ka­he­lye­ket lesz képes nagyon rövid időn belül helyet­te­sí­te­ni a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia.

Azóta lát­tuk, hogy sakk nagy­mes­te­re­ket győ­zött le a gép. Ez talán nem annyi­ra meg­le­pő, hiszen ebben a sport­ban a logi­kus ter­ve­zés, és stra­té­gi­ai gon­dol­ko­dás, vala­mint a koráb­ban leját­szott sakk játsz­mák kime­ne­te­le egy mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia szá­má­ra adott, és könnyen fel­dol­goz­ha­tó. Míg egy nagy­mes­ter­nek hosszú éve­ket kel tre­ní­roz­nia az agyát, hogy ez a tudás­anyag nap­ra készen ott legyen és még akkor is sok­kal könnyeb­ben téved, mint egy „gép”. Hiszen embe­rek vagyunk.

Szó­val ezt el is enged­het­jük. Embe­ri kre­a­ti­vi­tás ide, vagy oda.

Ügyvédek kontra mesterséges intelligencia

Pár éve, már arról is olvas­hat­tunk, hogy a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia segít­sé­gé­vel sok­kal jobb taná­cso­akt adtak ügy­fe­lek­nek jogi AI labo­rok, mint ha a leg­jobb ügy­vé­dek csa­pa­ta állt vol­na össze.

Egy tör­vény tár és az ame­ri­kai jog­rend­szer pre­ce­den­sek­re épü­lő rend­sze­re egy mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia szá­má­ra „könnyű” terep!

Gon­dol­juk csak el, ami­kor egy bíró­sá­gon meg sem kell jelen­ni, hanem két mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia szoft­ver­be betáp­lál­juk a ténye­ket. Egyik­be az ügy­véd, a másik­ba az ügyész, és a bíró helyén egy har­ma­dik gép „ül” és egy perc alatt meg­hoz­za az íté­le­tét! Szó sze­rint 1 perc alatt!

Iga­zá­ból nem is kell ügy­vé­di iro­da, nem kell ügyé­szi hiva­tal, és nem kell bíró­ság sem, mert az egész, online lezaj­lik egy szer­ver­park vir­tu­á­lis teré­ben mond­juk Alasz­ká­ban, mert éppen ott van a hideg miatt a szer­ver­park. Két pro­cesszor elin­té­zi John Smith perét és íté­le­tét. Az ügy egyéb­ként Mia­mi­ban tör­tént. John­nak ki sem kell moz­dul­nia ott­hon­ról, vagy a fog­dá­ból, ha éppen olyan súlyos volt a tet­te és elő­ze­tes­ben van.

Nem félel­me­tes?
És ez egy­ál­ta­lán nincs messzi!
A vírus hely­zet a világ­ban még job­ban fel­gyor­sít­ja az online vilá­got és az onli­né­re átte­he­tő dol­gok át is fog­nak kerül­ni a vir­tu­á­lis világ­ba, viha­ros sebes­ség­gel!

Ez Murp­hi.
Ami meg­old­ha­tó online, az oda is fog kerül­ni, és aki nem megy ezzel együtt az bizony le is fog marad­ni!

Ez a 2020-sa évek trendje, és már valósága is!

A minap arról is jött hír, hogy a Mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia legyőz­te a világ leg­jobb F‑16-os vadász­pi­ló­tá­it is!
„Az Egye­sült Álla­mok hadi kuta­tá­sa­i­val fog­lal­ko­zó szer­ve­ze­te, a Defen­ce Advan­ced Rese­arch Pro­jects Agency (DARPA) most arról adott hírt, hogy egy vadász­re­pü­lő­gép-szi­mu­lá­tor­ban a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­á­nak sike­rült győ­ze­del­mes­ked­nie a való­di piló­ták fölött. A Heron Sys­tems által ter­ve­zett mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia 7 másik fej­lesz­tő­csa­pat hason­ló cél­ból lét­re­ho­zott rend­sze­rét uta­sí­tot­ta maga mögé. A Heron ehhez pro­fi módon hasz­nál­ta az F‑16 fegy­ver­ze­tét, és a gép­pel még a 800 km/h‑s sebes­sé­get is átlép­te.…

A DARPA egyik tag­ja sze­rint ezzel bebi­zo­nyo­so­dott, hogy a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­ák hama­ro­san készen áll­nak arra, hogy hadi célok­ra is beves­sék őket. Azt is elmond­ta, hogy ezzel az embe­rek akár több piló­ta nél­kü­li gép fölött is átve­he­tik az irá­nyí­tást, így akár egyet­len ilyen piló­ta is képes lehet komo­lyabb kül­de­té­se­ket vég­hez­vin­ni egy csa­pat élén.

Emel­lett viszont a szer­ve­zet a koráb­ban emlí­tett mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­á­val kap­cso­la­tos félel­mek­re is rea­gált:

Amit manap­ság gyak­ran elfe­lej­tünk, hogy igen, ma a Heron győ­zött, de azzal már vitat­koz­nék, hogy ez való­ban a szá­mí­tó­gép érde­me, és nem az azt lét­re­ho­zó embe­re­ké. A Heron győ­zel­me iga­zá­ból az embe­rek győ­zel­me.”

Szó­val lehet az eme­be­ri­sé­get fényez­ni, szép jövő­ké­pet fes­te­ni, de a lényeg, hogy a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia szé­pen átren­de­zi az éle­tün­ket!

Csak mel­lé­ke­sen jegy­zem meg, hogy ez a DARPA az a kuta­tó szer­ve­zet, ahol az inter­net is meg­szü­le­tett! Ter­mé­sze­te­sen az is hadi célok­ra elő­ször.
Ma már te is látod, hogy mi lett belő­le.

Olyan ter­mé­sze­te­sen hasz­ná­lod az inter­ne­tet te is, akár a mobi­lo­don, a tab­le­te­den vagy a lap­to­po­don, mint a mosó­szert a mosó­gép­ben. A kutyát sem érdek­li mi a vegyi össze­té­te­te­le, a lényeg, hogy jól mos­son és meg­könnyít­se az éle­tün­ket.

Nos az inter­net is ilyen.
Az embe­rek több­sé­gét nem érdek­li a bitek magán­éle­te, az egye­sek és a nul­lák soka­sá­ga, a rou­te­rek és szer­ver­par­kok vilá­ga, a lényeg, hogy érde­ke­seb­bé és kényel­me­seb­bé tegye az éle­tün­ket!
Meg is teszi, elvég­zi a maga dol­gát, de milyen áron?

Otthoni munka - home office!
Lehet-e online pénzt keresni?

Kanya­rod­junk rá, ennyi érde­kes kité­rő után az ott­ho­ni mun­ka, az online mun­ka vilá­gá­ra, hiszen ez most a leg­ége­tőbb kér­dés a vírus­hely­zet miatt.

 • Milyen mun­kát lehet ott­hon­ról végez­ni?
 • Képes vagyok‑e a jelen­le­gi tudá­som­mal én is ott­hon­ról, online pénzt ter­me­li?
 • Hogyan lehet ott­hon­ról pénzt keres­ni?
 • Lehet‑e online pénzt keres­ni való­já­ban?
 • Hogyan tud­juk leegy­sze­rű­sí­te­ni a bevé­te­le­ink meg­ter­me­lé­sét?
 • Mit lehet kiszer­vez­ni, ami online is műkö­dik?
 • Mit lehet online csi­nál­ni, ami pénzt ér?
 • Hogy tudok élet­ben marad­ni, hogy tudom a csa­lá­do­mat elter­te­ni online mun­ká­val?

Lehet­ne foly­tat­ni a kér­dé­se­ket, egy másik cikk­ben meg is teszem majd, de most csak a lényeg­re kon­cent­rál­junk!

Létezik-e ma Magyarországon olyan bevétel teremtő lehetőség, amelyet otthonról, online el tudunk végezni, a minimális emberi kontaktusokkal, magas profittal?

Igen, van ilyen otthoni online munka!

Most ne az egy­elő­re elér­he­tet­len­nek tűnő mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia vezé­relt szö­veg­írás­ra gon­dolj, vagy az MI által vezé­relt jogi iro­dá­ra, vagy az F‑16-osok­ra, hiszen még nem tar­tunk ott, hanem egy­sze­rű, hét­köz­na­pi dol­gok­ra, amik már ma is itt van­nak az éel­tünk­ben.

Nem is egy féle ott­ho­ni online mun­ka vár rád.
A kér­dés az:

 1. melyik, mun­ka milyen mér­ték­ben auto­ma­ti­zál­ha­tó,
 2. milyen a belé­pé­si küszöb, azaz milyen tudás és tőke kell hoz­zá,
 3. mennyi időt vesz igény­be,
 4. milyen esz­kö­zök kel­le­nek hoz­zá,
 5. hogyan fizet, azaz milyen a pro­fit modell­je,
 6. saját vál­lal­ko­zás, vagy vala­mi­lyen kiszer­ve­zett állás?

Végig fog­juk ven­ni a lehe­tő­sé­ge­ket, és ha nem is min­det, de jó néhányt meg fogok mutat­ni neked.

Itt egy pél­da a sok közül: Kat­tints ide!

Eldönt­he­ted, beszállsz a 21. szá­zad online üzle­te­i­be ott­hon­ról, vagy kima­radsz.
A Te dön­té­sed.


Kap­cso­ló­dó témák:

Blog post, mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia:

https://computerworld.hu/tech/blogposztot-irt-a-mesterseges-intelligencia-mindenki-valodinak-hitte-283217.html?utm_source=related&utm_medium=computerworld.hu&utm_campaign=widget-6019227

F‑16:
https://computerworld.hu/tech/a‑mesterseges-intelligencia-legyozte-a-legjobb-f-16-pilotat-283393.html

Ügy­vé­dek:

https://mfor.hu/cikkek/innovacio/a‑jogaszok-ugyvedek-birok-munkajat-is-elveszi-a-mesterseges-intelligencia.html

Reor­ge Orwell:
https://hu.wikipedia.org/wiki/George_Orwell

https://hu.wikipedia.org/wiki/1984_(reg%C3%A9ny)

#mes­ter­sé­ge­s­in­tel­li­gen­cia #homeof­fi­ce #onli­n­e­mun­ka #ott­hon­imun­ka #onli­ne­pénz­ke­re­sés